BIOHUMUS

BIOHUMUS, БИОГУМИС – АМИЛЗ

(хөрсний үржил шимийг нэмэгдүүлэх зорилгоор өт хорхойгоор боловсруулж гарган авсан бордоо)

Бусадтай хуваалцах: