BANK

BANK, БАНК – БАНХ

(үйлчлүүлэгчдийн хадгаламжийн мөнгөөр хөрөнгө оруулах, зээлдүүлэх, өөртөг солих зэрэг үйл ажиллагаа эрхэлдэг санхүүгийн байгууллага)

Бусадтай хуваалцах: