AUGMENTED REALITY

AUGMENTED REALITY – НЭМЭГДҮҮЛСЭН БОДИЛОЛ

(тооцоолуураас харах, сонсох, хүрэлцэх зэрэг мэдрэхүйн мэдээллээр баяжуулсан бодит орчин)

Бусадтай хуваалцах: