ADD

ADD – НИЙЛҮҮЛЭХ

(аливаа зүйлийн хэмжээ, тоог ихэсгэх зорилгоор өөрийг хавсаргах)

Бусадтай хуваалцах: