WWW

WWW (World Wide Web) – ДДС (Дэлхий Дахины Сүлжээ)

(Хотол сүлжээгээр дамжуулан хаягаар нь орж үзэх сүлжээний талбаруудаас бүрдсэн мэдээллийн тогтолцоо)

Бусадтай хуваалцах: