FORMALIN

FORMALIN, ФОРМАЛИН – ШОРГОЙ

(эд, эрхтэн зэрэг амьд бие махбодийн хэсгийг муутгалгүй хадгалах бодисын өнгөгүй, ханасан, усан уусмал)

Бусадтай хуваалцах: