VECTOR

VECTOR, ВЕКТОР – ЧИГТЭЭЛ

(орон зайд байрлалыг өөр нэгтэй нь харьцуулж тодорхойлох чиглэл бүхий тоо хэмжээ)

Бусадтай хуваалцах: