VACUUM

VACUUM, ВАКУУМ – ХООСОРГО

(агаарыг нь бүрэн эсвэл хэсэгчлэн соруулж гаргасан орон зай)

Бусадтай хуваалцах: