TERBIUM

TERBIUM, ТЕРБИЙ – НАСУУР

(мөнгөлөг цагаан өнгөтэй, олдоц ховор, төмөрлөгийн шинжийг үзүүлэх хувилахуйн махбодь)

Бусадтай хуваалцах: