TAXI

TAXI, ТАКСИ – ХӨЛСНИЙ ТЭРЭГ

(хот суурин дотор нэг газраас нөгөөд очихдоо мөнгө төлж үйлчлүүлэх зайнаас хамаарсан төлбөрийн тоолуур бүхий суудлын тэрэг)

Бусадтай хуваалцах: