SYNOPSIS

SYNOPSIS, РЕФЕРАТ – ХЭВДЭЭ

(тодорхой сэдвээр үндсэн ойлголтуудыг нь бичиж эсвэл дүрсэлж харуулсан мэдлэгээ шалгуулах хэлбэр)

Бусадтай хуваалцах: