STYLE

STYLE, СТИЛЬ – ХЭВ МАЯГ

(хэлбэр ба үзэгдэх байдлаараа ялгаатай төрөл зүйл)

Бусадтай хуваалцах: