SQUARE

SQUARE, КВАДРАТНЫЙ, КВАДРАТ – АМ

(урт ба өргөн нь тэнцүү дүрсийн талбайтай тэнцүү хэмжээг илэрхийлэх хэмжүүрийн нэгжийг заасан)

Бусадтай хуваалцах: