SARCASM

SARCASM – ЁЖЛОЛ

(хэн нэгнээр тохуурхах, доромжлохын тулд бодсоныхоо эсрэг утгатай үгсээр илэрхийлсэн нь)

Бусадтай хуваалцах: