ROENTGENOGRAM

ROENTGENOGRAM, РЕНТГЕНОГРАММА – НЭВТЭГ ЗУРАГ

(биеийн дотоод бүтцийг нэвтэг туяагаар буулгасан зураг)

Бусадтай хуваалцах: