ROBOT

ROBOT, РОБОТ – ХИЙВЭР

(нарийн төвөгтэй үйлдлүүдийг хүний оролцоогүйгээр хийх төхөөрөг)

Бусадтай хуваалцах: