REVISIONISM

REVISIONISM, РЕВИЗИОНИЗМ – ЗАСЛАХУЙ

(өмнө нь хүлээн зөвшөөрсөн нөхцөл байдал, үзэл баримтлал, онол зэргийг сайжруулах зорилгоор өөрчлөх үйл явц)

Бусадтай хуваалцах: