REALISM

REALISM, РЕАЛИЗМ – ЧУХАМЛАА

(аливааг байгаагаар нь хүлээн авч бодитойгоор харьцах үйлдлэг)

Бусадтай хуваалцах: