REGISTER

REGISTER, РЕГИСТР – БҮРТГЭЛ

(хүн амын төрөлт, гэрлэлт, нас баралт зэргийн мэдээллийг тусгасан албан ёсны жагсаалт)

Бусадтай хуваалцах: