RATIONAL THINKING

RATIONAL THINKING – ЭРГЭЦЭЭХ БОДРОЛ

(тухайн нөхцөл байдлын бүх өгөгдлүүдийг холбоо хамааралд нь нягтлан шинжлэх замаар зөв дүгнэлтэнд хүрэх мэдлэг чадварыг ашигласан нь)

Бусадтай хуваалцах: