METALLOID

METALLOID, МЕТАЛЛОИД – ТӨМӨРСӨГ

(төмөрлөгийн хэлбэр төрхтэй болохыг заасан)

Бусадтай хуваалцах: