RADICAL

RADICAL, РАДИКАЛ – ЯЗГУУР

(нийлмэл бодисын бүтцэд орж хувилахуйн урвалаар нь өөрчлөгдөлгүй үлдэх холболгын хослоогүй цахь бүхий махбодь эсвэл тэдгээрийн бүлэг)

Бусадтай хуваалцах: