RACQUET

RACQUET, РАКЕТА – ДЭЛДҮҮР

(одон бөмбөг зэрэг наадалд хэрэглэх дугуй эсвэл зууван хүрээнд тор тогтоосон цохиур)

Бусадтай хуваалцах: