QUINTAL

QUINTAL, ЦЕНТНЕР – БУМАВ

(жин хэмжих олон улсын тогтолцооны нэг зуун нэгжтэй тэнцүү хүндийн хэмжээ)

Бусадтай хуваалцах: