QUEUE

QUEUE, ОЧЕРЕДЬ, ООЧИР – ДАРААЛАЛ

(ээлжээ хүлээж буй хүмүүс, тээврийн хэрэгсэл зэргийн цувран зогссон нь)

Бусадтай хуваалцах: