PLURALISM

PLURALISM, ПЛЮРАЛИЗМ – ОЛОН УРГАЛЧ ҮЗЭЛ

(олон тоотой харилцан сөргөлдсөн зарчмуудыг зэрэг хүлээн зөвшөөрдөг гүн ухааны онол эсвэл тогтолцоо)

Бусадтай хуваалцах: