CONNECTING ROD

CONNECTING ROD, ШАТУН – СЭЖЛҮҮР

(дотоод шаталтын хөдөлгүүрийн бүлүүрээс тахир голд түлхэлтийг дамжуулах үүрэгтэй холбох хэсэг)

Бусадтай хуваалцах: