PHENYL

PHENYL – ГИЙТ

(C6H5 томьёотой, цагариг бүтэцтэй, хувилахуйн бүлэг)

Бусадтай хуваалцах: