PHENOMENON

PHENOMENON, ФЕНОМЕН – ҮЗЭГДЭЛ

(хараад дийлэнхдээ шалтгааныг нь шууд мэдэх аргагүй аливаа тохиол)

Бусадтай хуваалцах: