MANDATE

MANDATE, МАНДАТ – ДААЛГА

(бусдын захиалгаар ажил үүрэг гүйцэтгэх эрх мэдэл)

Бусадтай хуваалцах: