OBJECTION

OBJECTION – ТАТГАЛЗАЛ

(хүлээн зөвшөөрөхгүй байх мэдрэмж, илэрхийлэл, үйлдэл гэх мэт)

Бусадтай хуваалцах: