MULTIMEDIA

MULTIMEDIA, МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ – ХАМ СЭРЭХҮЙН

(илэрхийлэх, харилцах гэх мэт зорилгоор нэгээс олон тооны хэрэгслийг ашигласныг заасан)

Бусадтай хуваалцах: