Ms

Ms – НОЁГТОЙ

(цол хэргэмгүй эмэгтэй хүнийг гэр бүлийн байдлыг нь үл харгалзан дуудах нэр)

Бусадтай хуваалцах: