MORTAR

MORTAR, МИНОМЁТ – ТЭСЭРГҮҮР

(тэсрэх бөмбөгийг богино зайд бага хурдтайгаар босоо даялахаар харвах буу)

Бусадтай хуваалцах: