MORTGAGE

MORTGAGE, ИПОТЕК – ДЭНЧЛЭН

(өрийг тогтоосон хугацаанд төлсөн тохиолдолд буцаан өгөхөөр тохиролцож зээлдэгчээс зээлдүүлэгчид барьцаа хөрөнгийг шилжүүлэх нь)

Бусадтай хуваалцах: