MORSE

MORSE, МОРЗЕ – ЦЭГШИРЭЭ

(гэрэл, дуу, цахилгаан гүйдэл зэргийн урт ба богино хугацаагаар үргэлжлэх дохионы нийлэмжээр үсэг ба тоог илэрхийлэх томьёолбор)

Бусадтай хуваалцах: