MOLE

MOLE, МОЛЬ – ХҮЙР

(12 ав цэвэр нүүрстөрөгчид агуулагдах хумын тоотой тэнцүү эгэл хэсгүүд бүхий бодисын хэмжээ)

Бусадтай хуваалцах: