MINUTE

MINUTE, МИНУТА – ХУВЬ

(цагийг жар хуваасны нэгтэй тэнцүү хугацаа)

Бусадтай хуваалцах: