METRE

METRE, МЕТР – ХЭР

(хэмжилтийн нэгжийн олон улсын тогтолцооны уртын нэгж, гэрэл хоосоргод шигийн 1 / 299,792,458 -тэй тэнцүү хугацаанд аялах замын урт)

Бусадтай хуваалцах: