LOBBY

LOBBY, ЛОББИ – НӨЛТҮҮЛЭГ

(хууль тогтоогчдын шийдвэрт нөлөөлөх гэсэн зохион байгуулалттай оролдлого)

Бусадтай хуваалцах: