LIABILITIES

LIABILITIES, ПАССИВ – ӨГӨЛ

(өмнөх үйл ажиллагааны улмаас ирээдүйд орж ирэх ашиг орлогоос хасагдах өр төлөөс)

Бусадтай хуваалцах: