KORAN

KORAN, КОРАН – УНШУУ

(лалын шашны бурхны үгийг дамжуулсан гэгдэх ариун хөлгөн судар)

Бусадтай хуваалцах: