CORRECTOR

CORRECTOR, КОРРЕКТОР – ЗӨВТГӨГЧ

(хэвлэхийн өмнө үг үсгийн алдааг олж залруулах үүрэгтэй хүн)

Бусадтай хуваалцах: