KNIGHT

KNIGHT, РЫЦАРЬ – ХҮЛЭГТЭН

(Дундад Зууны үеийн морь унасан, хүнд зэвсэг, хуяг бүхий эзшигч)

Бусадтай хуваалцах: