GALOSH

GALOSH, КАЛОША, ГАЛОША, ГОЛООШ – ХӨЛБӨР

(гутлын гадуур хамгаалах зорилгоор өмсөх бохиг эдээр хийсэн углааш)

Бусадтай хуваалцах: