GALLIUM

GALLIUM, ГАЛЛИЙ – МӨНГӨС

(цэнхэвтэр цагаан өнгөтэй, зөөлөн, төмөрлөгийн шинжийг үзүүлэх хувилахуйн махбодь)

Бусадтай хуваалцах: