BARIUM

BARIUM, БАРИЙ, БААРИ – ХҮНДЭГ

(цэврээрээ байхдаа мөнгөлөг өнгөтэй, зөөлөн, шүлтлэг, төмөрлөгийн шинжийг үзүүлэх хувилахуйн махбодь)

Бусадтай хуваалцах: