FUNCTION

FUNCTION, ФУНКЦИЯ – ҮЙЛДЭГ

(өгөгдөл ба үр дүнгийн хоорондын хувьсах хамаарал)

Бусадтай хуваалцах: