FLIP-FLOP

FLIP-FLOP – САВШУУР

(хөлийн эрхий ба долоовор хурууны хооронд хязгаарлагчтай, хуванцар эсвэл бохиг эдээр хийсэн хөнгөн холх)

Бусадтай хуваалцах: