DUE DILIGENCE

DUE DILIGENCE – МАГАДАЛГАА

(худалдаж авахын өмнө хөрөнгө санхүү, ирээдүйн үнэ цэнэ зэргийг нь нэгд нэгэнгүй нягталж шалгах үйл явц)

Бусадтай хуваалцах: